Сертификати

Сертификати, Овлстувања, Акредитации, Стандарди

 • Сертификат за Акредитација, Исполнети барања за Стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006, Опсег на Акредитацијата: теренски испитувања на бучава и воздух од животната средина, емисии од стационаред извор и лабораториско испитување на отпадна вода.
  • Бр. ЛТ в053, 09.09.2015 год.
  • Институт за акредитација на Република Македонија
  • Еко Контрол-ДОО Охрид, Подружница Еко Лаб, Прилеп
 • Решение, дозвола за вршење стручни работи за; Проценка на ризик, Концепт за изјава за безбедност, Изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедно извршување на работата.
  • Бр.07-7640/4, 11.11.2013 год.
  • Министерство за труд и социјална политика
  • Друштво за консалтинг, услуги и трговија, Еко Контрол-ДОО Охрид
 • Решение, за вршење стручни работи за безбедност при работа; Проценка на ризик,
  • Евидентен број 181, 11.11.2013 год.
  • Министерство за труд и социјална политика
  • Друштво за консалтинг, улуги и трговија, Еко Контрол-ДОО Охрид
 • Овластување, за вршење на стручни работи за безбедност при работа; Изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедно извршување на работата.
  • Евидентен број 183 од 11.11.2013 год.
  • Министерство за труд и социјална политика
  • Друштво за консалтинг, улсуги и трговија, Еко Контрол-ДОО Охрид
 • Уверение за положен стручен испит за Стручно лице за безбедност при работа
  • Евидентен број 131, 17.05.2010 год
  • Мнистерство за труд и социјална политика
  • Зоран Апостолоски
 • Уверение за положен стручен испит за Стручно лице за безбедност при работа
  • Евидентен број 200, 21.10.2010 год.
  • Мнистерство за труд и социјална политика
  • Силвана Овезоска
 • Уверение за положен стручен испит за Стручно лице за безбедност при работа
  • Евидентен број 201, 21.10.2010 год
  • Мнистерство за труд и социјална политика
  • Звонко Станкоски
 • Уверение за положен стручен испит за Стручно лице за безбедност при работа
  • Евидентен број 482, 10.04.2013 год
  • Мнистерство за труд и социјална политика
  • Никола Џаков
 • Уверение за положен стручен испит за Стручно лице за безбедност при работа
  • Евидентен број 277, 08.04.2011 год.
  • Мнистерство за труд и социјална политика
  • Панче Андов
 • Лиценца за вршење на Енергетска контрола
  • Бр. 12-1024/3, 18.02.2015 год.
  • Министество за економија
  • Друштво за консалтинг, услуги и трговија, Еко Контрол-ДОО Охрид
 • Овластување за Енергетски контролор
  • Бр. УП1 03-209/14, 02.12.2014 год
  • Агенција за енергетика на Република Македонија
  • Зоран Апостолоски
 • Овластување за Енергетски контролор
  • Бр. УП1 03-54/14, 05.08.2014 год
  • Агенција за енергетика на Република македонија
  • Наташа Тошеска-Синџиќ
 • Certificate, HAS SUCCESSFULLY COMPLETED, QMS Lead Auditor Training Course (ISO 9001:2008), RABQSA, IRCA
  • Certificate Number: Q-110718-06, Ohrid 18-22.07.2011
  • American Quality and Environmental Group, Ltd
  • Zoran Apostoloski
 • Сертификат за успешо завршена обука, Принципи на НАССР и апликација на принципите-теорија и практика
  • Скопје, март 2010 год.
  • ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија
  • Кирил Настески
 • Сертификат за успешо завршена обука, Принципи на НАССР и апликација на принципите-теорија и практика
  • Скопје, март 2010 год.
  • ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија
  • Зоран Апостолоски
 • Потврда за положен стручен испит за стекнување на статус експерт за оцена на влијанието на проектите врз животната средина
  • Број 07-1010/25, 07.05.2010 год.
  • Министерство за животна средина и просторно планирање
  • Андов Јован Панче
 • Certificate, Reducing Risks From Indoor Radon: The Role Of Building Profesionals
  • 12-13 October 2011 in Skopje
  • International Atomic Energy Agenci IAEA
  • Zoran Apostoloski
 • Потврда, за положен стручен испит за вршење сервисен преглед и контролно испитување на апарати за гасење на пожари
  • Број 095, 03.08.2011 год.
  • Дирекција за заштита и спасување, Влада на Република Македонија
  • Панче Андов
 • Уверение, лидерство со високи перформанси за 21 век
  • 05.10.2001 год.
  • Македонски здружение за унапредување на квалитетот
  • Зоран Апостолоски
 • Certificate, Training Small Medium Enterprises Managers In International Market Access
  • 21 January 2002
  • EOMMEX S.A., The Helenic Organization Of Small & Medium Enterprises & Handikraft
  • Zoran Apostoloski